Menu
Your Cart

10% zniżki z kodem: MSOFAS10

Regulamin w Msofas

I. Postanowienia ogólne, kontakt z właścicielem sklepu


1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Msofas działającego pod adresem https://msofas.pl


2. Właścicielem Sklepu jest Katarzyna Twardowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Msofas Polska Katarzyna Twardowska z siedzibą pod adresem: Rycerska 5/27, 18-400 Łomża wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7182168937, REGON: 527944581 (dalej„ Sprzedawca”).


3.  Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:


 Adres e-mail: kontakt@msofas.pl


Numer telefonu: 732 080 191 Punkt kontaktowy do komunikacji z organami państw członkowskich UE, Komisją Europejską, Radą Usług Cyfrowych: kontakt@msofas.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim i angielskim.


 


II.Wymagania techniczne


 W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:


·        komputera lub innego urządzenia z przeglądarką internetową;


·        dostępu do sieci Internet;


·        aktywnego adresu e-mail.


III. Dane osobowe


1.  Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Sprzedawca.


2.  Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów, jak i innych osób korzystających ze strony internetowej Sklepu można przeczytać w Polityce prywatności .


 IV. Zawarcie umowy sprzedaży, konto klienta


1.  Sklep umożliwia zakup towarów (dalej „Towary”),, uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu, w dwóch trybach:


·        bez rejestracji;


·        z założeniem konta w Sklepie.


 


W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, odpowiednim przyciskiem dodać je do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).


2.  Informacje o produktach w Sklepie, tj. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.


3.  Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wykonania umowy i ewentualnie (na życzenie klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT.


4.  Jeśli klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Szczegóły udostępniania przez Sprzedawcę usługi cyfrowej prowadzenia Konta dostępne są poniżej Regulaminie Konta. Po zalogowaniu do Konta, klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza zamówienia swoimi danymi osobowymi.


5.  Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z posiadania konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację na adres e-mail: kontakt@msofas.pl.


6.  Zatwierdzenie przez klienta zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” (lub innego o tożsamym brzmieniu) oznacza:


a.  złożenie Sprzedawcy oferty zakupu Towarów zgodnie z opcjami wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem,


b.  akceptację obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.


7.  Do zawarcia umowy sprzedaży (dalej „Umowa”) dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji (przyjęcie oferty klienta), o czym Sprzedawca informuje poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.


8.  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Towaru (w całości bądź w części), Sprzedawca poinformuje o tym klienta - nie dochodzi wówczas do zawarcia Umowy.


Sprzedawca poinformuje klienta jednocześnie o istniejących możliwościach innego sposobu realizacji zamówienia, np. częściowej realizacji zamówienia lub oczekiwania na uzupełnienie przez Sprzedawcę stanów magazynowych. Jeżeli zamówienie zostało wcześniej opłacone przez klienta, a nie jest możliwe do realizacji, Sprzedawca niezwłocznie zwraca klientowi dokonane płatności (stosownie do zakresu anulowania zamówienia).


9.  Sprzedawca przekazuje klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru


10.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez klienta niepełnego / błędnego adresu dostawy lub braku podania innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.


11.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Sprzedawca (jeśli to możliwe) podejmie próbę kontaktu z klientem, celem weryfikacji prawdziwości podanych danych.


 V. Ceny i metody płatności


 1.  Ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. wraz z podatkiem VAT.


2.  Koszt dostawy Towarów podawany jest osobno w koszyku Sklepu, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez klienta.


3.  Dostępne metody płatności opisane są na stronie Sklepu w zakładce „Formy płatności” oraz prezentowane są klientowi na etapie składania zamówienia (w koszyku).


4.  Sklep oferuje następujące metody płatności:


a.  tradycyjny przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy


b.  szybki przelew elektroniczny / BLIK / płatność tzw. wirtualnym portfelem - za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24


c.  płatności ratalnej


 


5.  Jeżeli klient wybrał płatność zwykłym przelewem bankowym, zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 5 dni od jego złożenia. W braku zapłaty w w/w terminie, Umowę uważa się za niezawartą. Zdanie poprzednie nie dotyczy sytuacji, gdy Sprzedawca oferuje klientom płatność odroczoną/płatność w ratach za pośrednictwem zewnętrznego partnera.


VI. Dostawa towarów


1.  Dostawa Towarów odbywa się wedle wyboru klienta:  za pośrednictwem firmy kurierskiej


2.  Towary wysyłane są przez Sprzedawcę masksymalnie w terminie do 56 dni, chyba, że w opisie produktu podczas składania zamówienia przez klienta podano wyraźnie inny termin. Szczegółowe terminy realizacji podane są na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa”


4.  Sprzedawca standardowo obsługuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pokryciem kosztów wskazanych na stronie Sklepu w zakładce “Dostawa”.


 


VII. Odstąpienie od umowy


 


1.  Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta (dalej „Przedsiębiorca Uprzywilejowany”) posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny,  zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej”, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa poniżej.2.  Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał w w/w terminie, oświadczenie w formie elektronicznej na adres: kontakt@msofas.pl .


3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone według wzoru dostępnego po kontakcie mailowym: kontakt@msofas.pl przy czym użycie wzoru nie jest obowiązkowe. Sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi w formie e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


5.  Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz klienta zwrotu:


 ceny Towaru;


 kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do klienta według najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, oferowanego w Sklepie.


 


6.  Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z powrotem, albo co najmniej klient dostarczy Sprzedawcy dowód odesłania rzeczy.


7.  Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.


8.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


VIII. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru


1.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Umów o dostarczenie Towarów:


a.  nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary personalizowane);


 


IX. Reklamacje


1.  Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi Towary zgodne z Umową.


2.  Wobec konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towarów zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.


 


3.  Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej na adres: kontakt@msofas.pl


4.  Sprzedawca rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.


5.  W razie niezadowolenia ze sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę, konsument i Przedsiębiorca Uprzywilejowany mogą (niezależnie od zwykłego postępowania przed sądem powszechnym) skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


6.  W powyższym celu można:


i.  zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,


ii.  skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,


iii.  skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution), która służy do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, jeśli spór dotyczy zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez internet.


iv.  zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.


7.  Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać także na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/.


X. Opinie o produktach


1.  W Sklepie istnieje możliwość dodania przez klienta opinii o produkcie (dalej "Opinie").


2.  Funkcjonalność ta jest dostępna tylko jeżeli klient korzysta z zewnętrznego programu badania satysfakcji klienta / opinii klienta.


3.  Opinie dodawane przez klienta powinny być legalne w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) oraz zgodne z dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Opinii:


o charakterze bezprawnym;


 sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności: zawierających treści obraźliwe, pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;


 naruszających praw innych osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz praw do prywatności;


 zawierających treści lub elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym, dotyczące produktów innych niż oferowane w Sklepie.


4.  Sprzedawca i/lub dostawca zewnętrznego programu do badania satysfakcji klienta / opinii


klienta może moderować Opinie, co oznacza, że Opinie niezgodne z Regulaminem nie będą opublikowane lub mogą być usunięte.


5.  W przypadku zablokowania lub usunięcia Opinii, Sprzedawca poinformuje o tym klienta,


podając uzasadnienie. W takim przypadku klient może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w punkcie X. 6 Regulaminu.


6.  Odwołania od decyzji dotyczących Opinii (dalej “Odwołanie”) mogą być składane:  w formie elektronicznej na adres: kontakt@msofas.pl


Sprzedawca w formie elektronicznej niezwłocznie potwierdzi otrzymanie Odwołania (jeżeli osoba składająca Odwołanie udostępniła Sprzedawcy adres e-mail). Sprzedawca rozpatrzy Odwołanie w takiej formie, w jakiej zostało ono złożone (pisemnie lub poprzez wiadomość e- mail) w terminie 14 dni od otrzymania Odwołania.


7.  Każda osoba odwiedzająca Sklep ma możliwość złożenia Sprzedawcy zawiadomienia (dalej “Zawiadomienie”), jeśli uważa, że w Sklepie w ramach Opinii zamieszczono nielegalną treść nielegalną w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub sprzeczną z Regulaminem.


Zawiadomienia powinny być składane w formie elektronicznej na adres: kontakt@msofas.pl.


8.  Sprzedawca w formie elektronicznej niezwłocznie potwierdzi otrzymanie Zawiadomienia. Sprzedawca rozpatrzy Zawiadomienie w terminie 14 dni od jego otrzymania, podając uzasadnienie. Od decyzji Sprzedawcy rozpatrującej Zawiadomienie osoba, która je złożyła, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w punkcie X. 6 Regulaminu.


 


9.  W przypadku niezadowolenia ze sposobu rozstrzygnięcia przez Sprzedawcę Odwołania, osoba składająca Odwołanie ma możliwość skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzyganiasporów, o których mowa w akcie o usługach cyfrowych (DSA).


10.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Opinie zamieszczane w Sklepie przez klientów, pod warunkiem, że:


 nie posiada wiedzy o tym, iż Opinia jest nielegalną treścią;


 niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość, w szczególności Sprzedawca niezwłocznie rozpatruje Zawiadomienia.


XI.Postanowienia końcowe


1.  Do Umów zawieranych w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.


2.  Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień konsumenta (i Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego) wynikających z przepisów prawa.


3.  Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu, a w przypadku (i) wcześniej zawartych Umów o świadczenie usługi cyfrowej lub usługi elektronicznej, a także w przypadku (ii) klientów posiadających Konto w sklepie - klient będzie powiadomiony o zmianie Regulaminu i możliwości nie zaakceptowania nowej treści.


4.  Regulamin obowiązuje od dnia 02-04-2024 r.